خدمات بهداشتی در محیط کار

خدمات بهداشتی در محیط کار

انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یکبار از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.

dadmehr.admin
در تاریخ 7 دسامبر 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.