دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 99

دستمزد مقطوع روزانه سال 99

دستمزد روزانه سال 99 ; به پیوست بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ 99/1/26 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 99/1/20 شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 99 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارکنان مشمول قانون کار ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

جهت دانلود دستمرد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 99 روی نوشته زیر کلیک کنید:

دستمزد روزانه سال 99

۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۱۱.۸۰۹ ریال اعلام می‌گردد.

۲- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰.۲۳۸ ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۹ = (۳۰.۳۳۸ + ۱/۱۵ * آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۸)

۳- با توجه به این که طبق بند (۳) تصویبنامه شورای عالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دایم و موقت ماهیانه مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذی ربط می بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های (۵) و (۵/۱) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و … در ستون‌های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذی‌ربط اقدام نمایند.

۴- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1399/1/1، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۵۰۵.۶۲۷) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۳۹۹ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق یبمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.

۵- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۱/۶۸۶) امور فنی بیمه شدگان به شماره ثبت ۴۱۸۲/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۸ برابر ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۹ = (۳۰.۳۳۸ + ۱/۱۵ * آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۸)

۶- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۳۹۹ معادل رقم روزانه ۶۱۱.۸۰۹ ریال خواهد بود.

همچنین، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت ۳۰.۳۳۸ ریال در سال جاری افزایش می‌یابد.

توجه: در خصوص آن دسته از مشاغلی که طبق بخشنامه (۴۸۴) امور فنی بیمه شدگان مبنای پرداخت حق بیمه آنان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار می باشد، ضریب مربوطه می بایست در حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ اعمال گردد.

۷- کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1399/1/1 به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال ۹۹ خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۳۹۹ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۹۹ می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ ترمیم می گردد.

٨‏‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (٧) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ٢٦‏‏‏‏/٣‏‏‏‏/٨١ و اصلاحات بعدی آن در سال ٩٧ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1/1‏‏‏/1399 مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

الف)رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و…

رانندگان اتوبوس، کامیون و …

٢‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

٥‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

ب)رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار

رانندگان حمل مسافر
(سواری، مینی بوس و …)
رانندگان اتوبوس درون شهری
١‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد ١‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

١‏‏‏‏/١برابر حداقل دستمزد

 

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب٥‏‏‏‏/١) معادل 918,٠٠٠ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب ٢‏‏‏‏/١) معادل 734.٠٠٠ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ١‏‏‏/١) معادل  673.٠٠٠‌ ریال تعیین می‌گردد.

٩‏‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (٤) یکهزار و چهار صد و پنجاه و پنجمین» جلسه 23/10/92 هیأت مدیره محترم سازمان به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ١‏‏‏/١‏‏‏/٩9 مبنای دریافت حق‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) 4‏/1   برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو(کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار) 3‏/1 برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) 2‏/1 برابر حداقل دستمزد

با توجه به بخشنامه شماره (4‏‏‏‏‏‏‏/7) مشترک فنی و درآمد، حق‌بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب2‏‏‏‏‏‏‏/1، 3‏‏‏‏‏‏‏/1، 4‏‏‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد (به ترتیب 000‏/734، 795000، 000‏/857) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.

١٠‏‏‏- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه سال 99 مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 4,282.663 ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای٣١، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد.

 

______________________________________________________________________________________________

موسسه داد مهر گستر با گردآوری افراد متخصص در رشته روابط کار در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی می کوشد که بصورت موازی با بنگاه های اقتصادی همراه باشد تا کارفرمایان و کارگران محترم زیر چتر قانون به فعالیت خود درون کارگاه ادامه دهند . امیدواریم در تحقق این هدف موفق باشیم و رضایت شما همراهان گرامی را جلب نمائیم. حتما مدیران آگاه مستحضرند عدم تدابیر قانونی مستوجب فضایی ناامن و بدور از آرامش در کارگاه می گردد و این مهم بنگاه اقتصادی عزیزان را دچار حادثه و یا ضرر های جبران ناپذیر می نماید.

در کنار شما عزیزان با ارائه خدماتی چون تنظیم قرار دادها به صورت قانونی – مسائل حقوقی قانون کار – تنظیم لیست بیمه، دعاوی کارگر و کارفرما، مشاوره حقوقی بیمه، مشاوره و پذیرش دعاوی کار و تامین اجتماعی، قرارداد های پیمانکاری در رشت و سایر شهرهای استان هستیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.