رد کردن صوری بیمه

پرداخت صوری لیست بیمه اقوام یا اشنایان از سوی کارفرما

هرکس به استناد اسنادو گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یاموجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و درصورت تکرار به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهدشد.

dadmehr.admin
در تاریخ 8 دسامبر 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.