قرارداد کار آموز

قرارداد کارآموزی حاوی چه مطالبی میباشد ؟

قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:
‌الف – تعهدات طرفین
ب – سن کارآموز
ج – مزد کارآموز
‌د – محل کارآموزی
ه – حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد
‌و – شرایط فسخ قرارداد (‌در صورت لزوم)
‌ز – هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند.

dadmehr.admin
در تاریخ 8 نوامبر 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.