پایه سنوات چگونه محاسبه می شود و به چه کسانی تعلق می گیرد

پایه سنوات چیست؟

محاسبه پایه سنوات: پایه سنوات عبارت است از مبلغی که به صورت ماهیانه یا سالیانه به حداقل حقوق کارگرانی که بیش از یک سال مربوط به کار باشند، اعطا می‌شود. این مبلغ از طرف شورای عالی کار و به عنوان جبران کمبود حقوق به کارگران با حداقل دستمزد داده می‌شود زیرا از زمان‌های گذشته تا کنون بحث حقوق و دستمزد کارگران همواره داغ بوده و همیشه افرادی نگران این مسئله بودند. در ابتدای سال ۷۰ قانون پایه سنوات در مجلس مطرح و بررسی شد. بر طبق این قانون کارگران رسمی و یا غیر رسمی که قرارداد رسمی دارند یا ندارد مشمول قانون پایه سنوات می‌شوند.

مبلغ و مرجع تصویب پایه سنوات

مرجع تصویب و مبلغ پایه سنوات شواری عالی کار می باشد که به موجب اجرای ماده ۴۱  قانون کار همه ساله در روزهای پایانی سال به صورت سه جانبه و با حضورنمایندگان دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان تشکیل و نسبت به تعیین حداقل مزد هر سال کارگران اقدام می‌نمایند و مراتب را طی بخشنامه ایی به کلیه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار ابلاغ می‌کنند.

به عنوان مثال مبلغ پایه سنوات سال ۱۳۹۹ طی بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران از سوی شورای عالی کار به شماره ۷۹۳۳ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ تصوب وابلاغ گردید.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت گردد.

پایه سنوات به چه کسانی تعلق می گیرد؟

پیش از سال ۹۲ این تردید وجود داشت که پایه سنوات فقط به قرارداد های رسمی تعلق می‌گیرد و یا قرارداد های غیر رسمی نیز حقی از پایه سنوات دارند؟ طی بخشنامه ای که در سال ۹۲ توسط وزارت کار به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها فرستاده شد کارفرمایان نباید تفاوتی بین این دو گروه قائل شوند و پایه سنوات به هر دو گروه از کارگران تعلق می‌گیرد.

محاسبه نمونه پایه سنوات

تمام کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار مشمول دریافت «پایه سنواتی» هستند که علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی و رقم ثابت ، باید به حقوق پایه آن‌ها اضافه شود.

بنابراین حقوق از ابتدای سال ۹۹ به میزان ۱۵ درصد آخرین مزد ثابت در سال ۹۸ به اضافه روزانه ۳۰،۳۳۸ ریال افزایش می‌یابد که نباید کمتر از ۶۱۱،۸۰۹ ریال باشد.

به طور مثال اگر فردی در سال ۹۵ با پایه حقوق ۱،۰۰۰،۰۰۰تومان مشمول پایه سنواتی ماهیانه ۳۰۰۰۰ تومان شده باشد پایه حقوق ۱،۰۳۰،۰۰۰تومان خواهد بود.

با افزایش سال ۹۶ در سایر سطوح ۱۲در صد به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال وبا پایه سنواتی ماهیانه  ۵۱۰۰۰ تومان به شرح زیر خواهد بود،۱،۰۳۰،۰۰۰+ ۱۲درصد+۲۰۳۰۴+۵۱۰۰۰که می‌شود معادل ۱/۲۲۴/۹۰۴

حال با افزایش مزد سال ۹۷محاسبه به روش زیر خواهد بود ۱،۲۲۴،۹۰۴+۱۰/۴درصد+۸۴۶۰۰+ ۵۱۰۰۰تومان یعنی معادل۱،۴۸۷،۸۹۴تومان

با افزایش ۱۳٪ مزد سال ۹۸ به علاوه ۸۷۰۴.۹ تومان ثابت مزدی و ۷۰۰۰۰ تومان پایه سنوات

۱،۴۸۷،۸۹۴+۱۳٪+۲۶۱۱۴۷+۷۰۰۰۰

که معادل مبلغ ۲،۰۱۲،۴۶۷ تومان به عنوان پایه حقوق ۹۸ این فرد خواهد بود.

با افزایش ۱۵٪ مزد سال ۹۹ برای سایر سطوح به علاوه ۳۰۳۳۸ ریال ثابت مزدی و ۱۷۵۰۰۰ تومان پایه سنوات برای این فرد

۲/۰۱۲/۴۶۷+۱۵٪+۹۱۰۱۴+۱۷۵۰۰۰

پایه حقوق سال ۹۹ این فرد برابر با ۲،۵۸۰،۳۵۱ تومان خواهد بود.

نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۹ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۵۸،۳۳۳ ریال (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه ریال) تعیین می‌شود.

نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ روزانه ۵۸،۳۳۳ ریال و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۶۳،۹۳۳ ریال (شصت و سه هزار و نهصد و سی و سه ریال) خواهد بود.

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان دارای یک سال سابقه کار یا کارکنانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آن‌ها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنواتی» می‌شوند که این مبلغ باید به حقوق پایه کارگران اضافه شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد؛ بنابراین «پایه سنواتی» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

طرح طبقه بندی مشاغل و پایه سنوات

طرح طبقه بندی ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع وﻇﺎﻳﻒ و ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻃﻼق می‌ﺷﻮد. اصل موضوع طرح طبقه بندی حمایت از حقوق کارگران و ایجاد روابط کاری صحیح بین کارگر و کارفرما می‌باشد که در این چهارچوب حق و حقوق هر کدام به صورت قانونی و عادلانه مشخص و پرداخت شود. بر این اساس در ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار، کارگاه هایی را با شرایط خاص موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نموده است.

مبلغ پایه سنوات در طرح طبقه بندی مشاغل

مبلغ افزایش مزد و پایه سنوات در مشاغلی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند به چه صورت تعیین می شود؟

به همراه بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران که همه ساله تعیین و ابلاغ می‌شود دستورالعمل نحوه اجرا در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند نیز ابلاغ می‌گردد. در هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین ۱ تا ۲۰ تعلق می گیرد.

 

محاسبه پایه سنوات

 

جدول پایه سنوات روزانه

در ادامه شما جدولی را مشاهده می‌کنید که در سمت راست آن سال و در سمت چپ آن میزان پایه سنوات به ریال نوشته است و هر ساله طبق این جدول سنوات کارگران محاسبه می‌گردد:

۱۳۶۹          ۶۰

۱۳۷۰          ۶۰

۱۳۷۱           ۶۰

۱۳۷۲           ۶۰

۱۳۷۳           ۶۰

۱۳۷۴          ۱۰۵

۱۳۷۵         ۱۲۵

۱۳۷۶         ۱۲۵

۱۳۷۷         ۱۵۰

۱۳۷۷         ۱۵۰

۱۳۷۹          ۳۸۰

۱۳۸۰          ۴۷۰

۱۳۸۱          ۸۵۰

.

.

.

۱۳۹۴    ۱۰۰۰۰

۱۳۹۵    ۱۰۰۰۰

۱۳۹۶    ۱۷۰۰۰

 ۱۳۹۷    ۱۷۰۰۰

 ۱۳۹۸     ۲۳۳۳۳

 تا قبل از تیرماه ۱۳۹۹     ۵۸۳۳۳

بعد از تیرماه ۱۳۹۹        ۳۳۳۳۳

برای محاسبه سنوات برای سال‌هایی غیر از سال اول باید از جدول مزد که توسط سازمان کار ارائه شده است استفاده کنید.

 

محاسبه پایه سنوات

______________________________________________________________________________________________

موسسه داد مهر گستر با گردآوری افراد متخصص در رشته روابط کار در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی می کوشد که بصورت موازی با بنگاه های اقتصادی همراه باشد تا کارفرمایان و کارگران محترم زیر چتر قانون به فعالیت خود درون کارگاه ادامه دهند . امیدواریم در تحقق این هدف موفق باشیم و رضایت شما همراهان گرامی را جلب نمائیم. حتما مدیران آگاه مستحضرند عدم تدابیر قانونی مستوجب فضایی ناامن و بدور از آرامش در کارگاه می گردد و این مهم بنگاه اقتصادی عزیزان را دچار حادثه و یا ضرر های جبران ناپذیر می نماید.

در کنار شما عزیزان با ارائه خدماتی چون تنظیم قرار دادها به صورت قانونی – مسائل حقوقی قانون کار – تنظیم لیست بیمه، دعاوی کارگر و کارفرما، مشاوره حقوقی بیمه، مشاوره و پذیرش دعاوی کار و تامین اجتماعی، قرارداد های پیمانکاری در رشت و سایر شهرهای استان هستیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.