کسر حقوق کارگر

کسر حقوق توسط کارفرما بابت طلب از کارگر

کسر حقوق ،چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت‌نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
‌تبصره – نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.

dadmehr.admin
در تاریخ 30 اکتبر 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.