اخبار

56162

فصل ششم و هفتم

 فصل ششم- تشکل های کارگری و کارفرمایی  ماده 130- به منظور  تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی ... ادامه مطلب
453543

فصل هشتم و نهم

فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران ماده 147- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این ... ادامه مطلب