پیمانکار

پیمانکار

diba.s
در تاریخ 2 فوریه 2021

پیمانکار پیمانکار (Contractor) شخصی حقیقی یا حقوقی است که طی امضای پیمان (قرارداد) با کارفرما، متعهد به اجرای موضوع مورد پیمان می‌شود.نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانـکار در حکم پیمانکار می باشند. [caption id="attachment_2501" align="alignnone" width="479"] پیمانکار[/caption] تعریف پیمانکار عمومی:  به فرد یا شرکتی گفته می‌شود که با سازمان یا شخصی دیگر قرارداد (کنترات) امضاء می‌کند تا پروژه‌های مشخص را طبق نقشه‌ها و مشخصات مورد توافق اجرا نماید. تعریف پیمانکار جزء:  پیمـانکار جزء شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در کارهای اجرایی دارد برای اجرای قسمتی از پروژه بزرگتر با پیمانکار عمومی قرارداد می بندد. به عنوان مثال فردی که در پروژه ساختمانی عملیات جوشکاری را انجام می‌دهد پیمانکار جزء نامیده می‌شود. پیمانکار در پروژه های Turn-Key:  در این حالت اجرا ...

ادامه مطلب