کارگر در چند کارگاه میتواند بیمه گردد؟

کارگر در چند کارگاه میتواند بیمه گردد؟

dadmehr.admin
در تاریخ 10 جولای 2019

کارگر در چند کارگاه میتواند بیمه گردد ؟ در صورتی که بیمه شده برای دو یاچند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوقاو کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

ادامه مطلب
کارگر در چند کارگاه میتواند بیمه گردد؟

کارگر در چند کارگاه میتواند بیمه گردد؟

dadmehr.admin
در تاریخ 25 آوریل 2019

کارگر در چند کارگاه میتواند بیمه گردد در صورتی که بیمه شده برای دو یاچند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوقاو کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.🛑

ادامه مطلب