بیمه بیکاری در چه صورتی قطع میگردد؟

بیمه بیکاری در چه صورتی قطع میگردد؟

dadmehr.admin
در تاریخ 25 آوریل 2019

بیمه بیکاری در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.‌الف - زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.ب - بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.ج - بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.‌د - بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.ه - بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار ...

ادامه مطلب