حق بیمه چیست و چگونه محاسبه می شود

حق بیمه چیست و چگونه محاسبه می شود

s.didban
در تاریخ 4 ژانویه 2021

حق بیمه چیست و چگونه محاسبه می شود حق بیمه، مبلغی است که از تمام مزایا و دریافتی های نقدی که به عنوان حقوق و دستمزد به کارمندان داده می شود، کسر می گردد. به این مبلغ کسر شده، حق بیمه گفته می شود. تعریف حق بیمه: طبق ماده 2 قانون تامین اجتماعی، مبلغی که کارفرما به دلیل بیمه کارمندان، از حقوق و و دستمزد آن ها کم می کند، بیمه می گویند. در واقع کارمندان سهم خود را از حقوق و دستمزد خود می دهند و کارفرما هم سهم خود را برای بیمه پرداخت می کند. به میزان 30% از حقوق دریافتی کارمندان برای حق بیمه و خدمات بازنشستگی، کسر می شود. این مبلغ شامل ...

ادامه مطلب