تعهدات کارفرما

تعهدات کارفرما

s.didban
در تاریخ 3 دسامبر 2020

تعهدات کارفرما کارفرما میتواند یک شخص حقیقی باشد و یا اینکه یک شخص حقوقی مانند شرکت، موسسه و … باشد. تمامی روابط موجود میان کارفرما و کارپذیر مطابق قوانین کار تبیین گردیده است. در این مقاله سعی می گردد تا در ارتباط با مهمترین وظایف و تعهدات کارفرما در مقابل کارمند وی، بر اساس قانون کار، به تفصیل توضیح داده شود.   کارفرما کیست؟ ماده ٣ قانون کار بیان نموده است: “کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه ...

ادامه مطلب