قرارداد با پرسنل

قرارداد با پرسنل

s.didban
در تاریخ 27 دسامبر 2020

قرارداد با پرسنل قرارداد نویسی یک امر تخصصی و حساس است و پیشنهاد ما به شما این است که ترجیحا به اهل فن آن رجوع کنید. البته عده ای هستند که سعی میکنند به کمک تجربه های شخصی قرارداد تنظیم کنند. نمونه ای از قراردادهای رسمی کار را میتوانید در زیر ببینید و از آن الگو برداری نمایید. [caption id="attachment_2356" align="aligncenter" width="300"]  [/caption] بسمــــه تعــــالی قـــرارداد پــرسنـــــــل ماده یک : نوع سند: قرارداد ماده دوم: نوع قرارداد: قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی ماده سوم : طرفین قرارداد : 3-1- طرف اول : شرکت ................................... به شماره ثبت ................................. به آدرس: ................................................................................................... تلفن: ................................. و آدرس الکترونیک ....................................... به نمایندگی ...................................... مدیرعامل ............................................... که ازاین پس در این قرارداد طرف اول یا شرکت نامیده می ...

ادامه مطلب