کارگر به چه  کسی گفته میشود ؟

کارگر به چه  کسی گفته میشود ؟

s.didban
در تاریخ 19 دسامبر 2020

کارگر به چه  کسی گفته میشود ؟ کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایرمزایا به درخواست کارفرما کار می کندتمامی افرادی که مشمول این  تعریف باشند، از نظر قانون، کارگرمحسوب می شوند و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست (وکیل دعاوی اداره کار). [caption id="attachment_2368" align="aligncenter" width="166"]  [/caption] کارفرما از نظر قانونی چه کسی است  ؟ کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند. کارفرمایان میتوانند در خصوص در اختیار داشتن ...

ادامه مطلب