مرخصی اجباری کارگر

مرخصی اجباری کارگر

dadmehr.admin
در تاریخ 3 نوامبر 2019

سه روز مرخصی اجباری برای کارگر کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:‌الف - ازدواج دائمب - فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.

ادامه مطلب