کارگر در چند کارگاه میتواند بیمه گردد؟

کارگر در چند کارگاه میتواند بیمه گردد

در صورتی که بیمه شده برای دو یاچند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوقاو کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
🛑

dadmehr.admin
در تاریخ 25 آوریل 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.